Salgs- og leveringsbetingelser

1. DEFINISJONER, FOR- OG AVKLARINGER

1.1.  Definisjon av Leverandør og Kunde 
Vecora AS vil heretter omtales som Leverandør. ⁓ Leverandørs oppdragsgiver vil heretter omtales som Kunde.

1.2.  Andre definisjoner
Med Kontrakt menes kontrakten som initierte eller videreførte kundeforholdet, og som disse Salgs- og leveringsbetingelser er et vedlegg til. ⁓ Med Avtalen menes alle avtaledokumenter i sin helhet. I de tilfellene der Avtalen er gjort muntlig vil disse Salgs- og leveringsbetingelsene være det eneste avtaledokumentet. ⁓ Med betegnelsen Mangel menes avvik iht. Avtalen. ⁓ Med betegnelsen Skriftlig menes enten e-post eller brevpost.

1.3.  Betingelsenes omfang
Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle Leverandørs tjenester.

1.4.  Forrang på avtaledokumenter 
Avtalen kan bestå av flere avtaledokumenter i prioritert rekkefølge: 1) møtereferater fra nyest til eldst, 2) kravspesifikkasjon, 3) Kontrakt, og 4) disse Salgs- og leveringsbetingelser. ⁓ Møtereferater og kravspesifikasjon skal være signert med initialer av begge parter og utstett i ett eksemplar til hver part for å regnes som del av Avtalen.

1.5.  Andre avklaringer 
Disse Salgs- og leveringsbetingelser endres fortløpende. Eventuelle en- dringer har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke avtaler inngått før endringene ble foretatt. ⁓ Ved automatisk fornyelse av avtaler (jf. § 2.3. andre ledd) gjelder siste versjon av disse Salgs- og leveringsbetingelsene. ⁓ For priser som ikke er oppgitt i Avtalen gjelder prisene oppg- itt i Leverandørs prisliste. ⁓ Ved fornyelse av avtaler gjelder oppdaterte priser fra Leverandørs prisliste. ⁓ Siste versjon av disse Salgs- og leveringsbetingelsene finnes på http://vecora.no/salgs-og-leveringsbetingelser. ⁓ Leverandørs prisliste finnes på http://vecora.no/priser. ⁓ Alle beløp i Avtalen er i hele Norske Kroner (NOK) og eksklusive merverdi- avgift. ⁓ Det tas forbehold om tastefeil i Avtalen.

2. TJENESTER OG VARIGHET

2.1.  Tjenester 
Spesifikke betingelser kan gjelde for tjenestene i denne Avtalen (se § 13.).

2.2.  Omfang 
Levering og utførelse av tjenestene utføres iht. Avtale. ⁓ Endringer i forhold til Avtalen utføres iht. gjeldende timesatser (se § 6.).

2.3.  Varighet 
Denne Avtale er gyldig fra og med signeringsdato eller fra Kunden har mottatt ordrebekreftelse i de tilfellene Kontrakt ikke signeres. ⁓ Alle løpende avtaler fornyes automatisk en måned før utløp.

2.4. Oppsigelse og heving

2.4.1.  Generelle betingelser 
Alle avtaler må sies opp Skriftlig. ⁓ Oppsigelser må innholde både kundenavn og en angivelse av hvilke avtaler som sies opp.

2.4.2. Rettigheter og plikter

2.4.2.1. Kundens rettigheter og plikter 
Så snart Leverandør har mottatt Skriftlig oppsigelse og registrert denne, vil Kunden motta Skriftlig bekreftelse på oppsigelsen. Denne bekreftelsen er Kundens kvit- tering på oppsigelsen og viser hvilken dato oppsigelsen ble gjort. Denne kvitteringen må foreligge for at oppsigelsen skal bli regnet som registrert. Kan Kunden ikke forevise denne kvitteringen på forespørsel anses Avtalen som ikke sagt opp. ⁓ Oppsigelsen gjelder fra den datoen Leverandør mottok Skriftlig oppsigelse. ⁓ Alle avtaler må sies opp av Leverandørs kontaktperson hos Kunden (jf. § 4.2. første ledd) eller en person som kontaktpersonen har gitt Skriftlig fullmakt til. ⁓ Kunden plikter å betale alle kontraktsfestede beløp ved oppsigelse. ⁓ Kunden kan heve Avtalen dersom en vesentlig forsinkelse (jf. § 5.2.) iht. til avtalt tidsplan oppstår og oppdraget er knyttet til en tidsbestemt be- givenhet som framgår av Avtalen.

2.4.2.2. Leverandørs rettigheter
Leverandørs rettigheter Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. ⁓ Avtale- brudd fra Kundens side kan føre til oppsigelse med umiddelbar virkning og eventuelle rettslige følger. ⁓ Avtalen kan fram til levering heves.

3. ØKONOMISKE BETINGELSER

3.1. Fakturering utenom Avtalen 
Dersom et prosjekt strekker ut over forventet tidsplan grunnet forhold hos Kunden eller tredjeparter, faktureres timer for det arbeidet som er utført selv om mer arbeid gjenstår. Dette trekkes så fra sluttfakturaen.

3.2. Betaling 
Alle fakturaer fra Leverandør har normal betalingsfrist på minst 10 virkedager. ⁓ Alle løpende avtaler faktureres forskuddsvis. ⁓ Alle løpende avtaler med månedspris faktureres for et kvartal om gangen. ⁓ Dersom ikke renter og gebyr på purring blir betalt, vil dette belastes neste faktura. Ved tilbakebetaling av for mye innbetalt, vil det påbeløpe et administrasjonsgebyr på 90 kroner. ⁓ Fakturaer som sendes med brevpost har et fakturagebyr på 60 kroner.

3.3. Betalingsforsinkelser 
Ved forsinket betaling vil Kunden motta purring fra Leverandør, og etter 10 virkedager vil dette gå til inkasso med løpende renter etter Forsinkelsesrenteloven. ⁓ Dersom en faktura går til inkasso vil Avtalen stoppes inntil fakturaen er betalt. ⁓ Alle utestående leveringer stoppes dersom det foreligger en ubetalt faktura.

4. GJENNOMFØRING

4.1. Leverandørs ytelser og plikter 
Kunden tildeles en kontaktperson hos Leverandør. ⁓ For større prosjekt tildeles Kunden en prosjektleder hos Leverandør. ⁓ Leverandør har ikke ansvar for kvaliteten på resultatet av bistand fra Kunden. ⁓ Leverandør er ikke ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammer som ikke skyldes uaktsomhet eller forsett hos denne eller dens ansatte. ⁓ Leverandør har ikke ansvaret for å si opp Kundens kundeforhold med tredjeparter selv om dette er tjenester Leverandørs tjenester erstatter.

4.2. Kundens ytelser og plikter 
Kunden skal opprette én kontaktperson Leverandør forholder seg til. ⁓ Kunden har ansvaret for at kritiske beskjeder mottas Skriftlig av rette vedkommende. ⁓ Kunden forplikter seg til å komme med nødvendig materiell og informasjon til Leverandør for at Leverandør skal kunne levere avtalte tjenester iht. Avtalen. ⁓ Bilder skal leveres som JPEG, med en maks størrelse på 250 KB per bilde dersom ikke annet er oppgitt. Video skal leveres i H.264 MP4 format. Lyd skal leveres i MP3 eller FLAC. Alle formater tas imot, men det tas betalt etter gjeldende timesats for merarbeidet dette medfører.

5. LEVERING OG UTFØRING AV TJENESTER

5.1. Leveringstid 
Leverandør forplikter seg til å utføre avtalte tjenester til det tidspunkt som fremgår av Avtalen.

5.2. Forsinkelser 
Med forsinkelse menes forsinkelser som alene skyldes forhold hos Leverandør. Forsinkelser kan ikke påberopes hvis forsinkelsen helt eller delvis skyldes at Kunden ikke har fulgt opp avtalte forpliktelser. Det samme gjelder forsinkelser som skyldes at Leverandørs leverandører bruker lengre tid enn oppgitt. ⁓ Dersom det må antas at Avtalen ikke kan gjennomføres iht. avtalt tidsplan, skal Leverandør uten ugrunnet opphold gi Kunden Skriftlig varsel om dette. ⁓ Dersom forsinkelsen er vesentlig iht. avtalt tidsplan kan Kunden kreve forholdsmessig prisavslag.

6. ENDRINGER TIL AVTALEN

Underveis i prosessen vil ofte Kundens muligheter til å gjøre endringer innenfor Avtalen låses. Eventuelle endringer etter det vil da ses på som endringer til Avtalen. ⁓ Dersom Kunden ber om å få utført et arbeid som Leverandør mener er en endring, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å gjøre Kunden oppmerksom på dette. I motsatt fall mister Leverandør retten til å påberope seg arbeidet som en endring. ⁓ Dersom partene er uenige i om det foreligger en endring skal Leverandør likevel sette i gang arbeidet. Dersom det i etterkant kommer frem at det forelå en endring vil Kunden bli belastet etter Leverandørs gjeldende timesatser for det merarbeidet endringen forårsaket, og Kunden kan bli pålagt å godta ny Avtale.

7. MANGEL OG REKLAMASJON

7.1. Varsling om Mangel 
Ved Mangel på den leverte tjenesten skal Kunden straks melde fra Skriftlig til Leverandør. ⁓ Ved forekomst av slik Mangel, skal Leverandør rette opp denne innen rimelig tid. ⁓ Leverandør hefter ikke for Mangler ved funksjonalitet som er avhengig av tredjeparts leverandører, og som opptrer ved eventuelle problemer eller endringer av deres tjenester.

7.2. Uenighet 
Hevder Leverandør at det ikke dreier seg om en Mangel kan Kunden kreve at den påberopte Mangel utbedres likevel. Kunden må kunne dokumentere med bakgrunn i Avtalen eller annen Skriftlig kommunikasjon med Leverandør at det dreier seg om en faktisk Mangel. Dersom det i etterkant viser seg at det ikke var en Mangel vil Kunden bli belastet etter Leverandørs gjeldende timesatser for arbeidet med den påberopte Mangel.

8. TAUSHETSPLIKT OG HEMMELIGHOLDELSE

8.1.  Allmenn taushetsplikt 
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og alle andre som handler på partenes vegne og i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet. ⁓ Partene har taushetsplikt om alle konfidensielle opplysninger og materiell de får tilgang til gjennom samarbeidet. Tilsvarende gjelder alle opplysninger om personlige forhold, opplysninger som kan skade noen av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående privat eller i næringsvirksomhet.

8.2.  Ytterligere spesifisering 
Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiell eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av dokumentasjon. Spesielt gjelder dette alle forhold som har med hvordan Leverandørs løsninger, tjenester og systemer er konfigurert, sikret, hvordan de driftes og hvordan de fungerer. Dette gjelder også etter at samarbeidet er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om de forhold som er nevnt ovenfor.

9. RETTIGHETER

9.1.  Opphavsrett 
Leverandør har opphavsretten til alt som produseres iht. Avtalen.

9.2.  Bruksrett 
Kunden har full bruksrett til det som leveres av Leverandør iht. Avtalen. Utkast og annet som produseres underveis i prosessen regnes ikke som en del av leveransen. ⁓ Kunden har enerett på det som er produsert spesielt for denne, og som ikke er ment å gjenbrukes av Leverandør. ⁓ Dersom det leveres programvare, plikter Kunden å godta lisensene som følger med.

9.3.  Markedsføring
Leverandør har rett til å bruke Kundens navn og logo i egen markedsføring. ⁓ Leverandør har rett til å bruke det som leveres iht. Avtalen i egen markedsføring.

10. ERSTATNING

De samlede krav fra Kunde mot Leverandør for feil eller skader opp- stått de siste 12 måneder er begrenset i sum til prisen for de leverte tjenester siste 12 måneder minus eventuelle prisavslag som er gitt.

11. FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til; streik, lockout, linjefeil, hackerangrep, samt ethvert annet forhold som vil bli bedømt som force majeure.

12. TVISTER

12.1. Tvister 
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser, betingelser eller tjenester skal prøves å løses mellom partene i minnelighet. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes iht. til norsk lov, med Jæren tingrett som verneting.

12.2. Søksmål 
Kunden er inneforstått med at Leverandør skal holdes utenfor ethvert søksmål som Kunden selv har forskyldt ved brudd på denne Avtalen, eller tvister Kunden har med en tredjepart.

13. TJENESTE- OG LEVERANSESPESIFIKKE BETINGELSER

13.1. Spesifikke betingelser for MojoMotor og ExpressionEngine 

13.1.1. Abonnement 
Alle Leverandørs løsninger leveres normalt som tjeneste og forutsetter abonnement. ⁓ Bruksretten gjelder bare så lenge abonnementet løper. ⁓ Dersom abonnementet sies opp vil ikke nettstedet lenger være tilgjengelig på Internett og kan bli slettet.

13.1.2. Domeneadministrasjon 
Avgift for ett .no domene er inkludert i prisen dersom ansvaret for domeneadministrasjon er overgitt Leverandør. Annen administrasjon for dette domenet utover det som er tilknyttet Leverandørs tjenester er ikke inkludert i prisen. ⁓ Kunden vil stå oppført som den juridiske eieren av domenet. ⁓ Dersom Kunden ikke har overgitt ansvaret for domeneadministrasjon til Leverandør, har Leverandør ikke ansvaret for kostnader og nedetid Kunden blir påført ved endring av nettstedets IP- adresse.

13.1.3. Server 
Kunden har ikke tilgang til serveren annet enn via løsningen. ⁓ Kunden har ikke anledning til å bruke lagringsplassen på serveren til annet enn innhold til den aktuelle løsningen. ⁓ Så lenge løsningen leveres som en tjeneste står Leverandør fritt til å gjøre oppgraderinger på løsning og serveroppsett, samt endre IP-adresse på serveren. Dette vil ikke innebære kostnader for Kunden dersom Kunden har overgitt ansvaret for domeneadministrasjon til Leverandør.

13.1.4. Analyseverktøy og andre verktøy 
Kunden har normalt ikke tilgang til analyseverktøy annet enn via løsningen. ⁓ Kunden har ikke admintilgang til analyseverktøy eller andre verktøy som krever tilgang til serveren for å sette opp.

13.1.5. Oppetid 
Oppetid regnes innenfor en periode på 30 dager. ⁓ Leverandør plikter å holde en høyest mulig oppetid på sine servere. ⁓ Varslet vedlikehold regnes ikke som nedetid.

13.1.6. Løpende avtaler 
Løpende avtaler begynner å løpe senest 7 uker etter at Avtalen ble inngått dersom ikke Leverandør alene er ansvarlig for at nettstedet ikke er levert.

13.1.7. Testperiode 
Fra leveringsdato har Kunden 3 uker til å teste løsningen og skal i denne perioden påse at all funksjonalitet fungerer som forventet. Ved Mangler skal det uten ugrunnet opphold meldes fra til Leverandør via et eget skjema for kundestøtte (jf. 13.1.9 andre ledd). Etter at en Mangel er rettet løper testperioden på ny med en varighet på 1 uke. Dersom det ikke påberopes noen Mangel i løpet av testperioden anses løsningen som godtatt. Etter at løsningen er godtatt vil det ikke være mulig å påberope nye Mangler. Kunden vil da bli belastet etter Leverandørs gjeldende timesatser for arbeid med utbedringer. ⁓ Leverandør er ikke økonomisk ansvarlig for kostnader eller tapt salg som følge av at løsningen ikke er godt nok testet.

13.1.8. Mislighold 

13.1.8.1. Misbruk av tjenesten 
Ved overtredelse av Leverandørs betingelser forbeholder Leverandør seg retten til å stenge Kundens tjenester. Før stengning iverksettes etter denne bestemmelsen skal Kunde varsles Skriftlig, og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken, og fastsette en frist for å rette opp forholdet. ⁓ Dersom sikkerhetshensyn eller hensyn til tredje- manns vern krever det, kan stengningen likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller snarest mulig varsles om stengningen. ⁓ Ved brudd, eller mistanke om brudd, på norsk lov, forbeholder Leverandør seg retten til å stenge tjenesten umiddelbart uten forvarsel. ⁓ Dersom tjenesten blir stengt løper likevel Avtalen og betalingsforpliktelser. Avtalen er ikke å anse som oppsagt av noen av partene.

13.1.9. Support 
Support er gratis og tilgjengelig på telefon, e-post eller via Leverandørs nettsider. ⁓ For henvendelser om arbeid som ønskes utført skal det benyttes et eget skjema som finnes på http:// vecora.no/support. ⁓ Gratis support er begrenset til 5 hendelser i måneden.

13.1.10. Responstid 
Med responstid menes hvor lang tid det kan ta fra hendvendelsen er mottat av Leverandør til tilbakemelding om når arbeidet kan påbegynnes gis. ⁓ Responstiden kan være opp til 5 virkedager.

13.1.11. Nettleserstøtte 
Løsningen støtter normalt Internet Explorer 8+, siste versjon av Chrome, Firefox, Opera og Safari for PC og Safari for iOS.

13.2. Spesifikke betingelser for Magento 
Egne betingelser fra Trollweb Solutions AS gjelder for Magento.