Standardvilkår

1. Definisjoner, for- og avklaringer

§ 1-1. Definisjoner

Vecora AS omtales heretter som leverandør. Leverandørs oppdragsgiver omtales heretter som kunde. Leverandør og kunde omtales samlet som partene, og hver for seg som part.

§ 1-2. Forrang på avtaledokumenter

I den grad de ulike avtaledokumentene som er listet opp her er relevante er de gjeldende i følgende rekkefølge, hvor lavere tall overstyrer høyere tall:

1)  Programvarelisenser. 

2)  Beskrivelse av oppdraget, enten i form av:

a) Signert avtaledokument, oftest omtalt som kontrakt.

b) Ordrebekreftelse.

eller,

c) Samlet oppsummering sendt på e-post, som kunden har svart «OK» på.


3)  Særskilte vilkår for tjenester, f.eks. tjenestenivåavtaler (SLA).

4)  Standardvilkårene.

5)  Tilbud, under forutsetning av at det er presisert i beskrivelsen av oppdraget at tilbudet skal legges      til grunn for avtalen.

§ 1-3. Andre avklaringer

1)  Alle beløp i avtalen er i hele Norske Kroner (NOK) og eks. mva.

2)  Fra avtalen er inngått og i 12 måneder etter siste leveranse skal kunden være avskåret fra å kunne aktivt rekruttere leverandørs ansatte til egen eller andres virksomhet.

3) Det tas forbehold om skrivefeil i avtalen.

2. Oppdraget og dets varighet

§ 2-1. Gjennomføring

1)  Kunden har én kundeansvarlig hos leverandør, oftest omtalt som rådgiver. For noen oppdrag vil kunden også forholde seg til en prosjektansvarlig hos leverandør. All dialog skal gå gjennom en av disse.

2)  Kunden skal opprette én kontaktperson leverandør kan forholde seg til.

3)  Gjennomføring av avtalen kan avhenge av informasjon og materiell fra kunden.

a)  Manglende eller treg respons fra kunden fører til at prosjektet flyttes bakover i leverandørs timeplan og at leveransen blir utsatt. Kunden kan da ikke hevde at dette er en forsinkelse, jf. § 2-4.

b)  Kunden alene har ansvar for at den har alle nødvendige rettigheter til informasjon materiell som gis til og brukes av leverandør. I motsatt fall kan dette føre til søksmål leverandør i strid med § 9-2, og erstatningskrav mot kunden, jf. § 7-2.

4)  Kunden har ofte stor mulighet for å påvirke utfallet av oppdraget, men denne muligheten er ikke ubegrenset, jf. § 2-2 (3). Mulighetene for å komme med innspill vil låses litt etter litt underveis i oppdraget.

5)  Leverandør har rett til å la hele eller deler av oppdraget bli utført av leverandørs underleverandører.

§ 2-2. Endringer

Med endring menes alle forhold som bryter med eller går ut over avtalen.

1)  Alle endringer innebærer kostnad for kunden, jf. §§ 2-2. (2) og 2-5. (1c).

2)  Det faktureres timer som normalt for endringer som gir leverandør merarbeid.

3)  For mye fram og tilbake med kunden underveis i oppdraget kan utløse behov for, og rett til, endring fra leverandørs side.

4) Leverandør kan kreve endring av pris dersom prisene fra underleverandører endrer seg, eller dersom feil priser er oppgitt i avtalen.

§ 2-3. Levering

1)  Leveransen regnes som levert når den tas i bruk av kunden, uavhengig av om det gjenstår mer arbeid. Det samme gjelder for delleveranser.

2)  Leveringstidspunkt diskutert før avtalen ble inngått kan bare gjøres gjeldende som del av avtalen dersom det er en del av beskrivelsen av oppdraget iht. § 1-2. (2).

3)  Kunden kan ikke påberope seg et avtalt leveringstidspunkt gitt under forutsetning av at vi starter med en gang, for så å utsette å sette i gang oppdraget.

§ 2-4. Forsinkelser

Med forsinkelse menes forsinkelser som alene skyldes forhold hos leverandør.

1)  Kunden kan kreve forholdsmessig prisavslag dersom forsinkelsen er vesentlig og uventet.

2)  Med mindre det går fram av avtalen at kunden betaler ekstra for levering innen en gitt dato, kan kunden ikke kreve erstatning for forsinkelsen.

§ 2-5. Oppsigelse og heving

1)  Oppsigelse: 

a)  Kunden kan når som helst si opp avtalen. Ytterligere kostnader kan påløpe, jf. §§ 2-5. (1a) og 2-5. (3) og annet som er avtalt i avtalen. Egne vilkår gjelder for abonnement, jf. § 10-1. (3).

b)  Leverandør kan si opp avtalen dersom det kreves endringer og partene ikke blir enige om pris.  

c)  Ved oppsigelse fra kundens side vil kunden bli fakturert 25 % av gjenværende kontraktsum, uansett grunn. 

d)  Oppsigelse fra kundens side må sendes til  support@vecora.no  for at den skal være gyldig. 

2)  Avtalebrudd fra kundens side kan føre til at avtalen heves med umiddelbar virkning, og uten forvarsel.

3) Dersom avtalen sies opp eller heves faktureres all medgått tid. Allerede innbetalte beløp vil ikke bli returnert, og det vil bli fakturert for varer som er satt i bestilling. Kunden mister alle rettigheter i § 6-2, og har ikke lenger krav på varer som er bestilt og betalt.

3. Økonomiske betingelser

§ 3-1. Priser

1) Standard timepris er 1 200 kr. Denne timeprisen gjelder for alle tjenester dersom ikke annet er opplyst. For oppstykkede oppdrag logges det minimum ett kvarter hver gang det logges tid.

2) Hasteoppdrag som krever bruk av overtid har et påslag på 30 %. Hvorvidt oppdraget er et hasteoppdrag vil normalt være presisert i avtalen.

3) For alle vareleveranser faktureres det frakt på minst 275 kr per delleveranse.

4) For reiser faktureres det iht. statens reiseregulativ × 1,15 + reisetid. Det faktureres normalt ikke reise for møter med rådgiver.

Se §§ 3-3. (2), 3-3. (3), 10-4. (1), og 10-5 (1). for ytterligere priser.

§ 3-2 Fakturering

1) Alle timer faktureres ved slutten av måneden, eller ved levering. Det som måtte inntreffe først. Det faktureres for hver påbegynte halvtime.

2)  Varer faktureres normalt på forskudd. Leverandør kan kreve at varer over 50 000 kr betales før varen bestilles og/eller leveres.

3)  Produkter faktureres umiddelbart, og leverandør kan kreve at kunden betaler før produktet ferdigstilles og leveres.

4)  Dersom kunden setter leverandør i direkte kontakt med eksterne leverandører faktureres all medgått tid, uavhengig av hva som ellers er avtalt i avtalen.

§ 3-3. Betaling

1) Alle fakturaer fra leverandør har 14 dagers betalingsfrist.

2) Alle fakturaer sendes normalt på e-post eller EHF og har et fakturagebyr på 30 kr. Fakturaer som sendes med brevpost, etter kundens ønske, har et fakturagebyr på 100 kr.

3) For arbeid knyttet til feilbetalinger og betalinger uten KID kan kunden faktureres 800 kr timen for all medgått tid.

§ 3-4. Betalingsforsinkelser

1)  Ved forsinket betaling sendes det purring med renter og gebyrer etter forsinkelsesrenteloven. Dersom purringen ikke blir betalt innen fristen sendes fakturaen videre til inkasso. Eventuelle innsigelser skal sendes skriftlig. Innsigelser vil bli sett på som åpenbart grunnløse hvis det ikke kan pekes på konkrete brudd på avtalen fra leverandørs side, og disse er direkte knyttet til den aktuelle fakturaen.

2)  Dersom en faktura sendes til inkasso stoppes alle avtaler med kunden. Kunden kan bli fakturert for eventuelt ekstraarbeid med å gjenoppta stoppede avtaler.

4. Reklamasjon

§ 4-1. Mangel

Ved mangel på leveransen skal kunden straks gi beskjed skriftlig til leverandør. Leverandør skal rette opp i mangelen kostnadsfritt og innen rimelig tid. Leverandør hefter ikke for mangler knyttet til tredjeparts programvare.

§ 4-2. Reklamasjonsfrist

Alle leveranser har 14 dagers frist for reklamasjon fra tidspunktet for levering av en leveranse eller delleveranse. Denne fristen fornyes for hver retting.

5. Taushetsplikt

§ 5-1. Allmenn taushetsplikt

1)  Partene plikter å bevare absolutt taushet om alle forhold som ikke er allment kjent.

2)  Taushetsplikten omfatter opplysninger som er tilegnet både i formelle og uformelle fora.

3)  Taushetsplikten varer livet ut.

§ 5-2. Ytterligere ansvar

1)  Partene skal ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at opplysninger ikke blir gjort kjent for uvedkommende, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av opplysninger.

2)  Partene skal pålegge egne ansatte og tredjeparter tilsvarende taushetsplikt som beskrevet i dette kapittelet.

6. Rettigheter

§ 6-1. Opphavsrett

1)  Leverandør har opphavsretten til alt som produseres iht. avtalen.

2)  Leverandør skal ikke under noen omstendighet involveres i uenighet knyttet til ideelle rettigheter mellom originær opphavsmann og kunden, jf. § 9-2.

§ 6-2. Bruksrett, enerett, og lisenser

1)  Kunden har ubegrenset bruksrett til åndsverk som leveres som del av denne avtalen. Arbeidsfiler, skisser, og annet som produseres underveis omfattes ikke av denne bruksretten.

2)  Av det kunden har bruksrett til, og som ikke er ment å gjenbrukes av leverandør selv eller av leverandørs underleverandører, har kunden også enerett til.

3)  All programvare lisensieres til kunden, og eies dermed ikke av kunden selv. Dette gjelder også programvare utviklet spesielt for kunden av leverandør, eller dens underleverandører. Kunden plikter også å godta eventuelle lisenser for tredjeparts programvare.

§ 6-3. Markedsføring

Med mindre annet er avtalt skriftlig, gjelder:

1)  Leverandør har rett til å bruke kundens navn og logo i egen markedsføring.

2)  Leverandør har rett til å bruke det som leveres iht. avtalen i egen markedsføring.

7. Erstatning

§ 7-1. Krav mot leverandør

1)  Samlede krav fra kunden mot leverandør for et forhold er begrenset i sum til 3 × avtalens verdi.

2)  Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap.

§ 7-2. Krav mot kunde

Leverandør kan kreve erstatning fra kunden ved brudd på § 9-2. Kunden skal dekke alle leverandørs direkte og indirekte kostnader ved brudd på dette punktet.

8. Force majeure

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til; streik, lockout, linjefeil, hacking, samt ethvert annet forhold som kan bli bedømt som force majeure.

9. Tvister

§ 9-1. Tvister

1)  Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser, betingelser eller tjenester skal prøves å løses mellom partene i minnelighet.

2)  Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes iht. til norsk lov, med Jæren tingrett som verneting.

3)  Skulle deler av denne avtalen erklæres ugyldig i en endelig dom fra en norsk domstol eller voldgiftsrett, vil avtalens gjenværende bestemmelser fremdeles være gyldige.

§ 9-2. Søksmål

Kunden er inneforstått med at leverandør skal holdes utenfor ethvert søksmål som kunden selv har forskyldt ved brudd på denne avtalen, eller tvister kunden har med en tredjepart.

10. Tjenestespesifikke vilkår

§ 10-1. Abonnement

1)  Alle abonnement faktureres forskuddsvis. 

2)  Alle abonnement fornyes automatisk.

3)  Ved automatisk fornyelse gjelder siste versjon av gjeldende vilkår.

4)  Alle abonnement har en måneds oppsigelsesfrist. Forskuddsbetaling refunderes ikke ved oppsigelse.

5)  Leverandør sier ikke under noen omstendighet opp tilsvarende abonnement kunden har hatt hos ekstern leverandør, som dette abonnementet er ment å erstatte.

§ 10-2. Programvare mv.

1)  Fakturering av arbeid med programvareløsninger mv.:

a)  Utvikling av programvareløsninger faktureres 40 % ved avtaleinngåelse, 40 % når halve tidsbudsjettet er logget, og 20 % ved levering. Dersom et prosjekt strekker ut over forventet tidsplan grunnet forhold hos kunden eller leverandørs underleverandører, faktureres medgått tid for det arbeidet som utføres. Dette trekkes så fra sluttfakturaen.

b)  Innkjøp av tredjeparts programvare faktureres underveis i prosjektet.

c)  For oppdrag som kan sees på som videreutvikling av en eksisterende løsning faktureres det etter § 10-2 (1a) dersom antatt kost er over 50 000 kr. Dersom antatt kost er under, faktureres medgått tid som normalt.

d)  Ytterligere kostnader kan påløpe dersom kunden ønsker å flytte løsningen til en ekstern leverandør jf. §§ 3-2 (5) og 6-2 (3).

2)  Webløsninger har full støtte for siste versjon av Chrome, Firefox, Edge, og Safari på alle platformer. Internet Explorer 11 har begrenset støtte. Internet Explorer støttes ikke utover dette med mindre det går fram av avtalen at kunden betaler ekstra for slik støtte.

3)  Løsningen regnes som levert når den er gjort tilgjengelig for kunden, uavhengig av om den på det tidspunktet er ferdig, jf. § 2-3. (1).

4)  Utvidet reklamasjon: 

a)  Løsningen har 6 måneders frist for reklamasjon.

b)  Fristen for reklamasjon er absolutt, og forlenges ikke av rettinger underveis.

5)  Leverandør hefter ikke for direkte eller indirekte konsekvenser av tap av data.

§ 10-3. Mediekjøp

1)  Leverandør tar 25 % av mediekjøp for digital annonsering, og 15 % av andre mediekjøp.

2)  Mediekjøp faktureres på forskudd. Annonseringen startes ikke før fakturaen er betalt.

§ 10-4. Foto

1)  Foto har en timepris på 1 500 kr og en dagspris på 10 000 kr.

2)  Foto prises  2 × operativ fototid + reisetid + forberedelser. Det beregnes like lang tid på sortering og enkel redigering som det beregnes i operativ fototid, derav 2 ×.
Hvordan tidsbruken faktisk fordeler seg kan variere fra oppdrag til oppdrag.

3)  Originalmateriale eies ikke av kunden jf. § 6-2. (1). Leverandør sender aldri ut dette, og det vil aldri være mulig å kjøpe fototjenester uten å samtidig kjøpe og betale for sortering og enkel redigering.

§ 10-5. Domene

1) For .no- og .com-domener faktureres 395 kr per år. Andre toppnivådomener har egnepriser.

2) Domene er å anse som et abonnement.

3) Leverandør kan endre pekere for kunden kostnadsfritt.