Standardvilkår

Definisjoner, for- og avklaringer

Definisjoner

Vecora AS omtales heretter som leverandør. Leverandørs oppdragsgiver omtales heretter som kunde. Leverandør og kunde omtales samlet som partene, og hver for seg som part.

Forrang på avtaledokumenter

I den grad de ulike avtaledokumentene som er listet opp her er relevante er de gjeldende i følgende rekkefølge, hvor lavere tall overstyrer høyere tall: 1) Lisenser. 2) Beskrivelse av oppdraget, enten i form av: a) signert avtaledokument, oftest omtalt som kontrakt, b) ordrebekreftelse, eller, c) samlet oppsummering sendt på e-post, som kunden har svart «OK», uten forbehold, på. 3) Særskilte vilkår for tjenester, f.eks. driftsavtale for nettsider. 4) Standardvilkårene. 5) Tilbud, under forutsetning av at det er presisert i beskrivelsen av oppdraget at tilbudet skal legges til grunn for avtalen.

Andre avklaringer

Alle beløp i avtalen er i hele Norske Kroner (NOK) og eks. mva. Fra avtalen er inngått og i 12 måneder etter siste leveranse skal kunden være avskåret fra å kunne aktivt rekruttere leverandørs ansatte til egen eller andres virksomhet. For rammeavtaler, og avtaler som tydelig priser separate oppdrag, skal avtalens øvrige punkt behandles som separate avtaler for hvert oppdrag. Det tas forbehold om skrivefeil i avtalen.

Oppdraget og dets varighet

Gjennomføring

Kunden har én kundeansvarlig hos leverandør, på tvers av oppdrag, og én prosjektansvarlig for oppdraget. Disse er ofte, men ikke alltid, samme person. Alle henvendelser om gjennomføring av oppdraget skal gå til prosjektansvarlig. Kunden skal opprette én kontaktperson leverandør kan forholde seg til. Gjennomføring av avtalen kan avhenge av informasjon og materiell fra kunden. Manglende eller treg respons fra kunden fører til at prosjektet flyttes bakover i leverandørs timeplan og at leveransen blir utsatt. Kunden kan da ikke hevde at dette er en forsinkelse. Kunden alene har ansvar for at den har alle nødvendige rettigheter til informasjon og materiell som gis til og brukes av leverandør, inkludert lovlig behandlingsgrunnlag for personopplysninger. Kunden har ofte stor mulighet for å påvirke utfallet av oppdraget, men denne muligheten er ikke ubegrenset. Mulighetene for å komme med innspill vil låses litt etter litt underveis i oppdraget. Leverandør har rett til å la hele eller deler av oppdraget bli utført av underleverandører.

Endringer

Med endring menes alle forhold som bryter med eller går ut over avtalen. Alle endringer innebærer kostnad for kunden. For endringer som gir leverandør merarbeid faktureres det timer som normalt. For mye fram og tilbake med kunden underveis i oppdraget kan utløse behov for, og rett til, endring fra leverandørs side. Leverandør kan kreve endring av pris dersom prisene fra underleverandører endrer seg, eller dersom feil priser er oppgitt i avtalen.

Levering

Leveransen regnes som levert når den tas i bruk av kunden, uavhengig av om det gjenstår mer arbeid. Det samme gjelder for delleveranser. Leveringstidspunkt diskutert før avtalen ble inngått kan bare gjøres gjeldende som del av avtalen dersom det er en del av beskrivelsen av oppdraget. Kunden kan ikke påberope seg et avtalt leveringstidspunkt gitt under forutsetning av at vi starter med en gang, for så å utsette å sette i gang hele eller deler av oppdraget.

Forsinkelser

Med forsinkelse menes forsinkelser som alene skyldes forhold hos leverandør. Kunden kan kreve forholdsmessig prisavslag dersom forsinkelsen er vesentlig og uventet. Med mindre det går fram av avtalen at kunden betaler ekstra for levering innen en gitt dato, kan kunden ikke kreve erstatning for forsinkelsen.

Oppsigelse og heving

Kunden kan si opp avtalen. Ytterligere kostnader kan påløpe. Egne vilkår gjelder for oppsigelse av abonnement. Leverandør kan si opp avtalen dersom det kreves endringer og partene ikke blir enige om pris. Ved oppsigelse fra kundens side vil kunden bli fakturert 25 % av gjenværende kontraktssum, uansett grunn. Rammeavtaler kan ikke sies opp. Oppsigelse fra kundens side må sendes via skjema som finnes på vecora.no/support for at oppsigelsen skal være gyldig. Avtalebrudd fra kundens side kan føre til at avtalen heves med umiddelbar virkning, og uten forvarsel. Dersom avtalen sies opp eller heves av en av partene faktureres all medgått tid. Allerede innbetalte beløp vil ikke bli returnert, og det vil bli fakturert for varer som er satt i bestilling. Kunden mister alle rettigheter til leveransen, og har ikke lenger krav på varer som er bestilt og betalt.

Arbeidsfiler

Med arbeidsfiler menes alt som skapes og lagres underveis i oppdraget, alle notater som tas av leverandørs ansatte i forbindelse med oppdraget, og alle filer som mottas fra kunden som del av oppdraget. Alle arbeidsfiler slettes 6 måneder etter endt oppdrag. Leverandør kan i noen tilfeller vaske arbeidsfilene for personopplysninger og legge de over i eget arkiv av historisk interesse. Kjøp av enkelte arbeidsfiler er mulig, men har en pris og kan være omstendelig.

Økonomiske betingelser

Priser

Standard timepris er 1 300 kr. Denne timeprisen gjelder for alle tjenester dersom ikke annet er opplyst. Tjenester som har en annen timepris enn standard timepris skal opplyses om i tilbudet. Produktpriser opplyses om på forespørsel. Hasteoppdrag som krever bruk av overtid har et påslag på 30 %. Hvorvidt oppdraget er et hasteoppdrag vil normalt være presisert i avtalen. For alle vareleveranser faktureres det frakt på minst 400 kr per delleveranse. For reiser faktureres det iht. statens reiseregulativ × 1,15 + reisetid. Det faktureres normalt ikke reise for møter med rådgiver. Alle priser kan økes med 4 % hvert kalenderår, eller tilsvarende konsumprisindeksen hvis denne er høyere, uten at kunden varsles om dette.

Fakturering

Alle timer faktureres ved slutten av måneden, eller ved levering. Det som måtte inntreffe først. Det faktureres for hver påbegynte halvtime. Varer faktureres normalt på forskudd. Leverandør kan kreve at varer over 50 000 kr betales før varen bestilles og/eller leveres. Standardiserte tjenester faktureres som produkter. Produkter faktureres umiddelbart, og leverandør kan kreve at kunden betaler før produktet ferdigstilles og leveres. Dersom kunden setter leverandør i direkte kontakt med eksterne leverandører faktureres all medgått tid, uavhengig av hva som ellers er avtalt i avtalen.

Betaling

Alle fakturaer fra leverandør har 14 dagers betalingsfrist. Alle fakturaer sendes normalt på e-post eller EHF. Fakturaer som sendes med brevpost, etter kundens ønske, har et fakturagebyr på 100 kr. For arbeid knyttet til feilbetalinger og betalinger uten KID kan kunden faktureres for all medgått tid.

Betalingsforsinkelser

Ved forsinket betaling sendes det purring med renter og gebyrer etter forsinkelsesrenteloven. Dersom purringen ikke blir betalt innen fristen sendes fakturaen videre til inkasso. Eventuelle innsigelser skal sendes skriftlig. Innsigelser vil bli sett på som åpenbart grunnløse hvis det ikke kan pekes på konkrete brudd på avtalen fra leverandørs side, og disse er direkte knyttet til den aktuelle fakturaen. Dersom en faktura sendes til inkasso stoppes alle avtaler med kunden. Kunden kan bli fakturert for eventuelt ekstraarbeid med å gjenoppta stoppede avtaler.

Reklamasjon

Ved mangel på leveransen skal kunden straks gi beskjed skriftlig til leverandør. Leverandør skal rette opp i mangelen kostnadsfritt og innen rimelig tid. Alle leveranser har 14 dagers frist for reklamasjon fra tidspunktet for levering av en leveranse eller delleveranse. Denne fristen fornyes for hver retting.

Taushetsplikt

Allmenn taushetsplikt

Partene plikter å bevare absolutt taushet om alle forhold som ikke er allment kjent. Taushetsplikten omfatter opplysninger som er tilegnet både i formelle og uformelle fora. Taushetsplikten varer for all tid.

Interessekonflikt

Leverandør kan ikke bruke informasjon som kommer fram underveis i oppdraget til vinning for andre kunder som er, eller kan være, konkurrenter til kunden.

Håndheving

Partene skal ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at opplysninger ikke blir gjort kjent for uvedkommende, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av opplysninger. Partene skal pålegge egne ansatte og tredjeparter tilsvarende taushetsplikt som beskrevet her.

Rettigheter

Opphavsrett

Leverandør har opphavsretten til alt som produseres iht. avtalen. Leverandør skal ikke under noen omstendighet involveres i uenighet knyttet til ideelle rettigheter mellom originær opphavsmann og kunden.

Bruksrett, enerett, og lisenser

Kunden har ubegrenset bruksrett til åndsverk som leveres som del av denne avtalen, men kan ikke kapitalisere på denne bruksretten utover det som går fram som intensjon i avtalen. Arbeidsfiler, herunder originalfiler, annonsekontoer, utkast, og idéer, og annet som produseres underveis, omfattes ikke av denne bruksretten. Bruksretten kan ikke videreselges. Bruksretten kan være begrenset av ressurser med egne lisenser. Kunden godtar slike lisenser automatisk som del av denne avtalen. Programvare lisensieres til kunden, og eies ikke av kunden selv. Dette gjelder også programvare utviklet spesielt for kunden av leverandør eller dens underleverandører. Kunden har enerett til det kunden har bruksrett til, forutsatt at bruksretten ikke er begrenset av avtalen forøvrig, og at det ellers ikke kan eller er ment å gjenbrukes av leverandør eller dens underleverandører.

Markedsføring

Leverandør har rett til å bruke det som produseres i egen markedsføring. Med mindre annet er avtalt skriftlig, har leverandør også rett til å bruke kundens navn og logo i egen markedsføring.

Erstatning

Samlede krav fra kunden mot leverandør er begrenset i sum til det som er fakturert og betalt for oppdraget. For rammeavtaler og avtaler som tydelig priser separate oppdrag, er samlet krav fra kunden mot leverandør begrenset i sum til det som er fakturert og betalt for oppdraget eller oppdragene det er konflikt om. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap. Leverandør kan kreve erstatning fra kunden for brudd på punktet om søksmål, og kunden skal dekke alle leverandørs direkte og indirekte kostnader ved brudd på dette punktet.

Force majeure

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til; streik, lockout, linjefeil, hacking, samt ethvert annet forhold som kan bli bedømt som force majeure.

Tvister

Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser, betingelser eller tjenester skal prøves å løses mellom partene i minnelighet. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes iht. til norsk lov, med Jæren tingrett som verneting. Skulle deler av denne avtalen erklæres ugyldig i en endelig dom fra en norsk domstol eller voldgiftsrett, vil avtalens gjenværende bestemmelser fremdeles være gyldige.

Søksmål

Kunden er inneforstått med at leverandør skal holdes utenfor ethvert søksmål som kunden selv har forskyldt ved brudd på denne avtalen, eller tvister kunden har med en tredjepart.

Tjenestespesifikke vilkår

Abonnement

Alle abonnement faktureres forskuddsvis. Alle abonnement fornyes automatisk. Alle abonnement har en måneds oppsigelsesfrist. Forskuddsbetaling refunderes ikke ved oppsigelse fra kundens side. Ved automatisk fornyelse gjelder siste revisjon av gjeldende vilkår.

Forvaltning av mediekjøp

Leverandør tar 25 % av digitale mediekjøp for forvaltning. Leverandør oppretter egne annonsekontoer, og kunden har normalt ikke tilgang til disse. Mediekjøp faktureres på forskudd. Annonseringen startes ikke før fakturaen er betalt.

Programvare mv.

Utvikling av programvareløsninger faktureres 40 % ved avtaleinngåelse, 40 % når halve tidsbudsjettet er logget, og 20 % ved levering. Dersom et prosjekt strekker ut over forventet tidsplan grunnet forhold hos kunden eller leverandørs underleverandører, faktureres medgått tid for det arbeidet som utføres. Dette trekkes så fra sluttfakturaen. Innkjøp av tredjeparts programvare faktureres underveis i prosjektet. Kunden faktureres for alt arbeid med følgefeil av tredjeparts programvare. For oppdrag som kan sees på som videreutvikling av en eksisterende løsning faktureres det på samme måte som ny programvareløsning dersom antatt kost er over 50 000 kr. Dersom antatt kost er under, faktureres medgått tid som normalt. Ytterligere kostnader kan påløpe dersom kunden ønsker å flytte løsningen til en ekstern leverandør. Webløsninger har full støtte for siste versjon av Chrome, Firefox, Edge, og Safari på alle plattformer. Internet Explorer støttes ikke med mindre det går fram av avtalen at kunden betaler ekstra for slik støtte. Løsningen regnes som levert når den er gjort tilgjengelig for kunden, uavhengig av om den på det tidspunktet er ferdig. Løsningen har 6 måneders frist for reklamasjon. Fristen for reklamasjon er absolutt, og forlenges ikke av rettinger underveis. Kunden har ansvar for å bistå leverandør med feilretting og gi god beskrivelse på feilsituasjonen. Leverandør hefter aldri for direkte eller indirekte konsekvenser av tap av data.